Laulības līgums: kad šķirt mantu, kad – ne

līgums

Lai gan laulības līgumu pāri mēdz noslēgt arī tad, kad kopdzīvē aizvadīti jau daudzi gadi, visbiežāk interese par tiem tiek izrādīta pirms kāzām, savukārt patiešām noslēgti tie tiek īsi pēc tām.

Noslēgt laulības līgumu Latvijā izvēlas arvien vairāk pāru. “Tā ir iespēja parūpēties par savas ģimenes mantiskajām attiecībām, pašiem nosakot savstarpējo mantisko attiecību režīmu un noteikumus, nevis atstājot to likuma un tiesas ziņā, ja gadījumā līdz tam tiešām nonāk,” skaidro Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs, zvērināts notārs Jānis Skrastiņš.

Laulības līgums par mantas šķirtību

Šis ir Latvijā populārākais laulības līguma veids. Tā ir laulāto vienošanās, ka visa – gan pirms laulības, gan tās laikā iegūtā – manta ir katram sava nevis kopīga. Līdz ar to laulātie katrs pats par sevi var pirkt, pārdot, ieķīlāt un dāvināt savu mantu, kad un kam vien vēlas. Ar otru laulāto sava rīcība nav jāsaskaņo, piemēram, pārdodot nekustamo īpašumu, kā tas ir tad, ja laulības līguma nav un mantiskās attiecības starp laulātajiem regulē likums. Arī laulības šķiršanas gadījumā manta nav jādala. Katram pieder tas, ko viņš ieguva kā pirms laulības, tā arī laulības laikā.

Otrs laulātais nevar no tā neko prasīt, pat ja ir piedalījies attiecīgās mantas iegādē. Nekustamā īpašuma gadījumā īpašums pieder tam laulātajam, uz kura vārda tas ierakstīts zemesgrāmatā. Tādēļ, ja laulātie, kuru manta ir šķirta, nekustamo īpašumu pērk par kopīgiem līdzekļiem, viņiem to būtu jāiegādājas kā kopīpašniekiem – tad zemesgrāmatā tiks ierakstīts, ka katram pieder ½ īpašuma domājamās daļas.

Pašlaik laulību var šķirt arī pie notāra, ja laulātie par to abpusēji vienojušies un viņiem nav strīdu par mantas dalīšanu. Tieši mantas dalīšanu īpaši atvieglo tas, ka pārim ir laulības līgums. Ne tikai, šķirot laulību pie notāra, bet jo īpaši – tiesā.

Arvien vairāk cilvēku vēršas pie notāriem, lai noslēgtu laulības līgumu par mantas šķirtību tāpēc, ka viens no pāra ir uzņēmies lielas kredītsaistības vai uzsācis biznesu. Tādējādi parādi, kas uzņemti vai var rasties nākotnē, nevar tikt attiecināti uz abu laulāto kopīgo mantu vai to, kas iegādāts pirms laulībām. Tiesu izpildītājs var vērst piedziņu tikai pret to mantu, kas reģistrēta kā parādnieka īpašums, bet otra laulātā īpašumi paliek neskarti. Tādējādi laulības līgums var būt vienīgā iespēja nodrošināties, lai viena laulātā problēmu dēļ neciestu visa ģimene gadījumā, ja šīs problēmas saistītas ar mantas konfiskāciju vai kredītsaistību segšanu, atņemot īpašumu.

Laulības līgums par mantas kopību

Laulības līgumi par mantas kopību tiek slēgti retāk. Līgums par visas mantas kopību nozīmē, ka visa abu laulāto manta – gan tā, kas iegūta pirms laulībām, gan tā, kas iegūta laulības laikā – ir vīra un sievas kopīgā manta. Ja viens no pāra vēlēsies kaut ko iesākt ar kopīgo nekustamo īpašumu, piemēram, pārdot, ieķīlāt vai dāvināt, vienmēr būs nepieciešama otra laulātā piekrišana.

Tipiskākās situācijas, kad pāris izvēlas šādu līgumu ir tad, kad kopdzīvē nodzīvoti jau vairāki gadi un kopīgi sarūpēti īpašumi, un tad pieņemts lēmums tomēr reģistrēt attiecības.

Lai apliecinātu, ka viss, kas abiem pieder, ir kopīgs, pāris noslēdz laulības līgumu par mantas kopību. Tajā pašā laikā laulības līgumā par visas mantas kopību var paredzēt arī to, ka kāda manta katram laulātajam ir arī atsevišķa.

Šajā gadījumā gan ir jāņem vērā, ka problēmu situācijā attiecībā uz finansiālām saistībām tiesu izpildītājs gadījumā, ja ar vīra atsevišķo mantu nepietiek, var vērst piedziņu arī pret vīra daļu laulāto mantas kopībā.

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums  Facebook , Twitter,  Youtube un Instagram!

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


Lasītāju viedokļi

avatar