Ko iesākt ar “netaisnīgajiem” Sadales tīkla tarifiem jeb “ķeriet zagli” ?

Ivars Zariņš

IVARS ZARIŅŠ, LEEA izpilddirektors

ST tarifi ir netaisnīgi. Punkts. Nekādi pierādījumi tam nav vajadzīgi (vismaz līdz šim neviens tos tā arī nav pacenties sniegt). Varam ķerties pie vainīgajiem. Tie pat nav jāmeklē, var uzreiz ķerties pie to sodīšanas, jo vainīgie publiski jau ir paziņoti –  sodīsim Sadales tīkla (ST) valdi, kura sagatavoja šo tarifu pieteikumu, un SPRK (Regulatora) padomi, kura to apstiprināja – lai “asinis līst” un tauta gavilē! Priekškars. Aplausi. Šķiet, tāds īsumā  ir to “apņēmīgo” politiķu plāns, kas nolēmuši nopelnīt sev dividendes no jezgas ap ST tarifiem. Bet kāds labums no tā būs pārējai Latvijas sabiedrībai?

Vai tāpēc ST pakalpojumi kļūs lētāki? Un kā tas ietekmēs ST tarifus? Sevišķi ilgtermiņā. 

Cik velns ir melns?

Tikai ar skaļiem un apņēmīgiem paziņojumiem par netaisnīgiem vai nepamatotiem ST tarifiem, bez jebkāda (vai izdomāta) pamatojuma, protams, var nopelnīt zināmu popularitāti un tautas atzinību (uz kādu laiku), taču reālu labumu no tā Latvijas sabiedrība neiegūs. 

Diemžēl joprojām neviens “taisnības cīnītājs” tā arī nav spējis sniegt reālos faktos balstītu pamatojumu saviem apgalvojumiem, labākajā gadījumā izraujot no konteksta atsevišķus faktus un interpretējot tos pēc savas sapratnes – bieži tik tālu sapinoties, ka pierādīts tiek tieši pretējais tam, ko vēlējās apgalvot.

Patiesībā tas ir vienkārši labojams – nekas nav jāizgudro vai jāmēģina uzminēt, atliek vien vēlēties uzlūkot reālos “ciparus”.

Kā atrast patiesību?

Vispirms  – no publiskās diskusijas ir redzams, ka joprojām nav pietiekoši saprasta ST pakalpojuma būtība. Un tas pašos pamatos neļauj saprast un adekvāti vērtēt  jauno ST tarifu pamatotību. 

Proti. ST pakalpojums nav elektroenerģijas pārdošana (ST nav tirgotājs). ST pakalpojums ir nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru lietotājam (pieslēguma jaudu), lai elektroenerģijas tirgotājs varētu piegādāt tam vajadzīgo enerģiju. 

Līdz šim bija saglabājusies ačgārna lietu kārtība, kad ST ieņēmumi lielā mērā bija atkarīgi tieši no patērētās elektrības apjoma, nevis no lietotājam uzturētās pieslēguma jaudas (pēc šīs loģikas daudzi “eksperti” turpina vērtēt jauno ST tarifu pamatotību – un nesaprot “kāpēc tik liels ST rēķins, ja elektroenerģijas patēriņš ir mazs?” ). 

Reāli ST pakalpojuma izmaksām nav gandrīz nekādas sakarības ar patērēto enerģijas apjomu – jo neatkarīgi no patēriņa apjoma ST ir jāuztur šis pieslēgums, pat ja tas netiek lietots. Un kādam šīs uzturēšanas izmaksas ir jānosedz. Tāda ir realitāte.

Pietuvinot tarifus realitātei

Jaunā ST tarifu struktūra paredz, ka vismaz puse (50%) no ST ieņēmumiem tiek veidoti caur šo fiksēto komponenti (kas tiek noteikta proporcionāli lietotāja pieslēguma jaudai), līdz ar to  fiksētā komponente mums visiem pieaug, bet mainīgās komponentes īpatsvars samazinās. 

Tāpēc tiem, kas tērēja maz, tagad rēķina pieaugums ir lielāks nekā vidējais ST tarifa pieaugums (jo būtiski pieaug maksājums par fiksēto komponenti, kas nav atkarīgs no enerģijas patēriņa). Tagad būs jāmaksā vismaz puse no sava pieslēguma izmaksām, pat ja tu to nelieto  – jo ST pakalpojums (pieslēguma līnijas uzturēšana) tiek nodrošināts visu laiku neatkarīgi no patēriņa.    

Daudziem tas šķiet netaisnīgi. Taču patiesībā ir tieši otrādi – tagad mums katram rēķinā apmaksājamā summa ir vairāk tuvināta mums sniegtā pakalpojuma izmaksām, kuru mēs saņemam no ST (skat. attēlu zemāk).  Kas tieši šeit ir netaisnīgi?

Cik pamatotas/taisnīgas ir tarifu izmaiņas? 

Diemžēl, tieši tāpēc, ka jaunie ST tarifi ir tuvināti reālajām ST pakalpojuma izmaksām,  mājsaimniecībām sanāk tik liels pieaugums (jo sevišķi tām, kurām ir mazs elektroenerģijas patēriņš), jo mājsaimniecības savas pieslēguma jaudas parasti izmanto neefektīvāk kā uzņēmumi. 

Šeit ir uzskatāmi atspoguļoti dati, kas ļauj par to pārliecināties – atliek tikai salīdzināt mājsaimniecību maksājumu īpatsvaru ar tām paredzēto pieslēguma jaudu īpatsvaru (attiecīgajā sprieguma pakāpē)  – 99% visu mājsaimniecību ir pieslēgtas pie zemākās sprieguma pakāpes.  

Dati uzskatāmi parāda, ka jaunie ST tarifi ir  “taisnīgāk un objektīvāk noteikti”,  lai arī cik tas skanētu neticami un kādam nepatiktu.

Proti, uzskatāmi varam redzēt, ka maksājumu proporcija jaunajos ST tarifos ir atbilstošāka rezervēto pieslēgumu jaudas proporcijai (kas nosaka reālās ST pakalpojuma izmaksas), nekā tas bija iepriekš.

Taču pat pie šīs proporcijas ienākumu īpatsvars no mājsaimniecībām joprojām ir mazāks par mājsaimniecībām rezervēto pieslēguma jaudas īpatsvaru – tas nozīmē, ka ienākumi no mājsaimniecībām joprojām vēl nenosedz tiem sniegtā pakalpojuma izdevumus!… 

Ja iepriekšējos ST tarifos attiecīgajā sprieguma pakāpē mājsaimniecībām bija rezervēti 81% no visas pieslēgumu jaudas, bet mājsaimniecību veiktie maksājumi sastādīja tikai 56% no ST ieņēmumiem (attiecīgā sprieguma pakāpē), tad jaunajos ST tarifos mājsaimniecību maksājumu apjoms sastādīs 68%, bet mājsaimniecībām rezervētās pieslēguma jaudas īpatsvars sastādīs 77% (attiecīgajā sprieguma pakāpē) – tātad, tik tiešām “jaunie ST tarifi ir ekonomiski taisnīgāki un objektīvāk atspoguļo lietotājam tam sniegtā pakalpojuma izmaksas“… 

Būtiski uzsvērt –  šeit mēs runājam par ekonomisko pamatotību, kura ir jāņem vērā nosakot tarifa apmēru. Pavisam cita lieta ir – cik šie tarifi ir sociāli taisnīgi. 

Vai “ekonomiski pamatots” nozīmē “sociāli taisnīgs” ?

Otrs fundamentāli svarīgs aspekts, kas rada augsni pārpratumiem un sašutumam: tiek nepareizi piemēroti un jaukti kopā divi dažādi kritēriji – ekonomiskais un sociālais.   

Ir fundamentāli principi, kas ir jāievēro sagatavojot un vērtējot tarifus. Likums skaidri nosaka, ka “tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti“. (Likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, 20.pants)

Tātad tarifiem ir jābūt veidotiem un noteiktiem balstoties uz ekonomiski pamatotām pakalpojuma sniegšanas izmaksām.

Pēc tam, kad tarifi ir noteikti balstoties uz ekonomiski pamatotām pakalpojuma sniegšanas izmaksām, nākošais solis ir vērtēt, cik šie tarifi ir sociāli taisnīgi. Un nepieciešamības gadījumā piemērot atbalsta mehānismus, lai šī pakalpojuma sniegšana mūsu valstī tiktu īstenota ne tikai ekonomiski pamatoti, bet arī sociāli atbildīgi. 

Un tā jau ir politikas veidotāju funkcija un pienākums. Nevis “Sadales tīku” vai Regulatora. To nosaka likums. 

Tāpēc absurdi un amizanti skan politiķu izteiktie pārmetumi augstākminētajām institūcijām par tarifu noteikšanu, kuri nav sociāli akceptējami, jo tieši politiķi ir tie, kuru uzdevums ir nodrošināt pasākumus (atbalstu), lai rezultātā maksa par šiem pakalpojumiem būtu sociāli taisnīga.  Pieprasīt to no Regulatora vai  “Sadales tīkliem” –  nozīmē demonstrēt savu nekompetenci, ne tikai attiecībā uz tarifu noteikšanu, bet arī attiecībā uz saviem pienākumiem. Nekas labs no tā nevar sanākt. 

Ko darīt? 

Atbildīga un kompetenta politiķu rīcība būtu, nevis populistiski aurot par  netaisnīgajiem tarifiem un draudēt ar izrēķināšanos tiem, kas tos pieņēmuši (nez, kā tas reāli palīdzēs samazināt pakalpojuma izmaksas?), bet gan  – vispirms pārliecināties par apstiprināto tarifu pamatotību, un sociālā taisnīguma nodrošināšanai piedāvāt atbilstošus atbalsta mehānismus konkrētām lietotāju grupām – ja izrādīsies, ka tarifi tomēr ir pamatoti, bet rūpes par tautu nav tikai publisks šovs.

Ja tiešām pierādīsies, ka tarifi nav noteikti atbilstoši, tad ir pamatoti vērtēt arī attiecīgo amatpersonu atbildību. Taču zinot, kā tiek īstenota tarifu vērtēšanas procedūra, šādai iespējamībai ir visnotaļ maza varbūtība, ja vien Regulators joprojām veic savus pienākumus tik pat atbildīgi un kompetenti, kā agrāk. Pagaidām nekādu pamatojumu savām šaubām par to neviens nav spējis uzrādīt.

Taču bez “asins nolaišanas” un naudas dalīšanas, priekš atbildīgiem un rīcībspējīgiem politiķiem ir vēl citi darāmi darbi, kas tiešām būtiski var ietekmēt tarifu slogu Latvijas iedzīvotājiem nākotnē. 

Pirmkārt, enerģētikas stratēģija  –  skaidrs, ilgtspējīgs ietvars, lai tīklu operatori varētu īstenot maksimāli efektīvu, pārdomātu un politiķu plāniem (“zaļā kursa”)  atbilstošu infrastruktūras attīstību. Nu nemēdz būt vienlaicīgi maksimāli droši, “zaļi” un lēti risinājumi. Dārgi gan! Un par visu kādam (nez kam?) būs jāmaksā.

Otrkārt, nodrošināt efektīvu Eiropas fondu un atbalsta programmu apguvi – vispirms jau nodrošinot pieeju tiem, laicīgi, pareizi ieprogrammējot to izmantošanu un izveidojot  tam nepieciešamo normatīvo vidi un atbilstošu, nepārbirokratizētu uzraudzības procedūru.  Pašlaik tas nenotiek!

Piemēram, Latvijai iedotie 120 miljoni eiro tīkla attīstībai no RePower fonda ir “uzkārušies” un drīz Latvija tos var  pazaudēt, jo noteikumu projekti vēl joprojām klejo pa varas gaiteņiem. Ja, kas – tā ir summa, kas aizvietos(vai neaizvietos!) Latvijas lietotāju tarifa maksājumus gandrīz divreiz lielākā apmērā, kā jaunais ST tarifu pieauguma apjoms (65 miljoni eiro)…

Kā pozitīva iezīme ir aizsargātā lietotāja atbalsta palielināšana, ko ir iniciējusi Klimata un Enerģētikas ministrija (KEM). Cerams, ka noteikumu projekts “neuzkārsies” jaunās varas gaiteņos, un  drīz mēs ieraudzīsim risinājumu, kā valsts sakarīgi un tēmēti palīdzēs tiem, kam šodien ir visgrūtāk, nevis tiem, kas prot visskaļāk sevi eksponēt publiskajā telpā.

Nedaudz par odiem un ziloņiem

Ja politiķiem tiešām rūp samazināt Latvijas lietotājiem esošo ST tarifu slogu, nevis tikai uztaisīt šovu, tad tieši viņi to tagad var izdarīt – nodrošinot esošajā elektroenerģijas tirgus modeļa ietvarā (kuru paši izveidoja) iespēju sadales tīklu un pārvades tīklu operatoriem nopirkt tehnoloģiskajam patēriņam paredzēto elektroenerģiju no Latvenergo par līguma cenu, kas būtu tuvināta pašizmaksai, nevis tirgus cenai. 

Šajā gadījumā (attiecībā uz tīklu operatoriem, kas nav elektroenerģijas tirgus dalībnieki) tas ir likumīgi iespējams nepārkāpjot Eiropas noteikto tirgus regulējumu – atliek tikai dot uzdevumu “Latvenergo” sagatavot šādu piedāvājumu, bet AST un ST veikt šādu iepirkumu. 

Politiķu izveidotajā elektroenerģijas tirgus ietvarā ne Latvenergo, ne AST, ne ST paši nevar to izdarīt  -ja uzņēmuma īpašnieks nedot uzņēmuma vadībai šādu uzdevumu. 

Tehnoloģiskajam patēriņam paredzētās elektroenerģijas iepirkuma izdevumi veidoja būtisku tarifa pieauguma sastāvdaļu gan sadales tīkla, gan pārvades tīkla tarifā:

Savukārt daudz piesauktais uzņēmuma vadības atalgojums sastāda tik niecīgu īpatsvaru kopējās ST izmaksās, ka pat atstājot vadību vispār bez atalgojuma, izmaiņas savos ST rēķinos mēs pat  nepamanītu:

Ir saprotams sašutums par jaunajiem ST tarifiem – taču mums visiem vērts būtu beidzot aizdomāties, uz ko šajā situācijā to būtu pamatoti vērst – uz “Sadales tīkliem”, Regulatoru, politiķiem, vai varbūt pašiem uz sevi – par to kā esam ļāvuši pārvaldīt un attīstīt savu valsti, par ko tagad pašiem arī nākas maksāt?

Tiem, kas gatavi pārdomām, Baltijas tīklu operatoru darbības salīdzinājums:

Vairāk par sāgu ap jaunajiem  ST tarifiem  – skat. šeit. 

Puaro.lv sadaļā “WHO IS WHO” esam apkopojuši politiķu CV. Šeit varat uzzināt, cik izglītoti ir Saeimas deputāti un  ministri, kā arī valsts amatpersonas, viņu parādsaistību apjomu, iepriekšējo pieredzi, partiju maiņu un citus sasniegumus.

Savukārt to, kurš patiesībā nosaka, kas notiek Latvijā, kurš ir ietekmīgs, kurš bagāts, bet kurš gan viens, gan otrs, uzziniet mūsu jaunajā sadaļā “Ietekme un nauda”.

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums  Facebook ,   Twitter,  Youtube un Instagram!

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


12
Lasītāju viedokļi

avatar
jaunākie vecākie populārākie
Rinkevič/Knariņ kliķe jūs apzog!
Rinkevič/Knariņ kliķe jūs apzog!

Jums pastaldauņiem nepielec, kā

Murgi
Murgi

Jāpievienojas spēlei – noķer zariņu un pārvērt viņu par kociņu, jeb sadod pa pakaļu, lai smadzenes pārvietojas tām paredzētā vietā.

Gada glezna
Gada glezna

Vai tiešām šī persona cer, ka tās tabuliņas kāds ņems nopietni? Elektrības tarifi ir nekaunīgi liels nodoklis, un cerams, ka šādas personas reiz tiks sodītas līdzīgi Čeušesku.

Zariņ
Zariņ

“Reāli ST pakalpojuma izmaksām nav gandrīz nekādas sakarības ar patērēto enerģijas apjomu” – kas piestāda rēķinu par patērēto elektroenerģiju?
Tas ir tas pats kā, piemēram, atkritumu apsaimniekotāji – sadalīs 10 sīkās firmelēs un tiem kam būs atkritumvedēji piestādīs rēķinus par savu automašīnu izmantošanu (riepas, degviela, vadītāju un valdes atvaļinājumu pabalsti utt) – mēs jau tikai izvedam, tas ir dārgi, mums nav nekādas sakarības ar izvesto atkritumu apjomu…
Jebkuru tāda veida biznesu, kurš ir kā pamatpakalpojums var sadalīt 3,4,5 biznesiņos un izcelt viena dārgumu, kurš patērētājam ir jāapmaksā…

Asterix
Asterix

Var protams izcelt! Tikai ir viens sīkums, ja tas ir monopols. Konkurences apstākļos tas nav iespējams, jo konkursā uz pakalpojumu sniegšanu vinnēs zemākā cena par pakalpojumu.

kaut kā
kaut kā

dikti šķībi pie mums tie konkurences likumi strādā – gan paskatoties pārtikas cenas, gan degvielu, da jebko…

man neinteresē
man neinteresē

Šis tips ir diskreditējies manās acīs.

neandertālietis
neandertālietis

Būtu labi saderēt un tad sagādāt augsta līmeņa enerģētiķu un ekonomistu komisiju, kas izpēta ST izmaksas un to lietderību. Domāju, ka tad zariņš pārvērtīsies par kociņu.

Nu nu
Nu nu

Ja Latvenergo un Augstsprieguma tīkli arī bez tarifu paaugstinājuma strādā ar peļņu, kāpēc vispār jāceļ tarifi?
Sadales tīkli pieder Latvenergo, kurš kolosāli pelna. Kas tur zin kā tur nauda kustas starp Latvenergo un Sadales tīkliem. Metodikas un likumus var sarakstīt kā vajag. Galvenais tikt skaidrībā ar to no kuras puses paskatīties. Kāpēc rakstīt metodiku no valsts budžeta ieņēmumu palielinājuma viedokļa? To Zariņš nepaskaidroja.

gnoj_saskana
gnoj_saskana

Putina ietekmes paarstaavis Latvijaa Zarinsh, tagad atstraadaa ST poziiciju. Uzraksti par ST, AT kaa partiju barotavaam, par manipulaacijaam ar bilanci un uzpuustu budzetu, uzraksti par to arii.

Elementāri
Elementāri

Vienkārši vajag ietaupīt uz citiem maksājumiem. Piemēram nemaksāt kādus nodokļus valstij. Kur vien iespējams pirkt lētākus pakalpojumus bez čeka. Un pirkt daudz lētāko kontrobandu. Starp citu joprojām pieejama gan no Baltkrievijas gan Krievijas neskatoties uz visām sankcijām un robežas slēgšanu un žoga būvniecību – Latvijai kaut kā nekas nesanāk. Visās kafejnīcās, autoservisos, kebabnīcās, mazajās bodēs, visur vienmēr saku ka man čeku nevajag un maksāju skaidrā naudā, jo saprotu ka arī viņiem gribās kaut kur ietaupīt tāpat kā man, arī viņiem elektrība ir tikpat dārga. Man tas ir dzīvesveids kopš 2020. gada 1. janvāra kad valsts palielināja akcīzi degvielai – šeit… lasīt vēl »

Asterix
Asterix

Otrs variants, tieši ar elektrību. Es tā pie sevis domāju. Piemēram, uzbūvējam piecstāvu namu ar n-tajiem dzīvokļiem. Pieslēdzam elektrību pie nama. Tālāk katru dzīvokli ar elektrību nodrošina nama apsaimniekotājs vai dzīvokļu īpašnieku biedrība. Rezultātā pieslēguma maksa tiek dalīta, piemēram, uz 50 dzīvokļiem. T.i., ja par nama pieslēgumu Sadales tīklam, piemēram jāmaksā 50€ mēnesī, tad sadalot uz galviņām sanāk 1€ mēnesī no dzīvokļa vai namsaimniecības. Ceru ka doma ir skaidra. Kaut kā tā 🤷‍♂️