Kā par velti iegūt ekskluzīvu zemi pie ūdens Rīgā – pazīšanās, korupcija vai nekompetence?

Ieva Jaunzeme

Lasītājs

„Visvisādām sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem utt. Latvijā ir kārots mērķis – tikt pie sabiedriskā labuma organizācijas statusa, kas pašai organizācijai dod tiesības saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, bet personām, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, – tiesības saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus. Taču kā nu jau ar faktiski visu mūsu valstī arī šajā jomā labās ieceres, lielā mērā „pateicoties” iepriekšējai Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vadībai un to „jumtojušajai” „Vienotībai”, ir pārvērtušās par nepievilcīgu realitāti,” – tā aizvadītajā nedēļā informēja Pietiek.

Man ir vēl papildu informācija šajā jautājumā, kas vēl skaidrāk apliecina to, kādiem kaktu kantoriem VID Ievas Jaunzemes vadībā „uzdāvinājis” sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Šie ir būtiskākie fragmenti no VID jau pirms vairāk nekā diviem gadiem saņemtas un jau toreiz atkārtotas sūdzības par biedrības “Latvian sailing team” statusu.

Kā nojaušat, šī sūdzība ir veiksmīgi nobāzta visdziļākajā atvilktnē…

„Atkārtota sūdzība 2022. gada 12. aprīlī

Vēršos pie Jums ar lūgumu atkartoti vēlreiz izvērtēt biedrības ar “Latvan sailing team” reģ.nr. 40008135406 (turpmāk – Biedrība) piešķirtā sabiedriskā labuma statusa atbilstību biedrības faktiskajai darbībai un mērķiem. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, Biedrības galvenie darbības virzieni ir burāšanas sporta attīstīšana, burāšanas apmācība u.c. Sabiedriskās darbības jomas ir pilsoniskās sabiedrības attīstība un sporta atbalstīšana.

2018. gada maijā Rīgas pilsētas dome noslēdza līgumu ar Biedrību un piešķīra bezatlīdzības lietošanā piestātnes vajadzībām apbūvētu zemes gabalu Ķīpsalā pie Daugavas upes. Noslēgtais līgums neparedz nekādu apbūvi un pieslēgumu no pašvaldības ceļa.

Biedrības darbības neatbilst tām, ko Biedrība ir deklarējusi publiski pieejamos dokumentos, tai skaitā saistībā ar piešķirto sabiedriskā labuma statusu. Biedrības galvenais nodarbošanās veids ir komercpakalpojumu nodrošināšana privāto jahtu un motorjahtu īpašniekiem, tai skaitā savai ģimenei un tās locekļiem, kas mūsu izpratnē nav savienojami ar piešķirto sabiedriskā labuma statusu.

Tai pat laikā Biedrības dokumentos formālās prasības un sabiedriskā labuma darbības tiek uzrādītas, un  sabiedriskā labuma statuss formāli tiek saglabāts. Biedrība gada pārskatos norāda, ka tā attīsta burāšanas sportu invalīdiem, kaut gan bezatlīdzībā nodotais zemes gabals neparedz pieslēgumu ar pašvaldības ceļu, tai skaitā nenodrošina pilnvērtīgu piekļuvi pie piestātnes ne invalīdiem ne arī operatīvajam transportam.

Zemāk atkārtoti uzskaitīts jums zināmais par Biedrību, kas nav savienojams ar Biedrības deklarēto darbību un tai piešķirto Sabiedriskā labuma statusu.

I. Lai iespējami maskētu savu nodarbošanos ar komercdarbību uz bezatlīdzības lietošanā nodotā zemes gabala (turpmāk – Bezatlīdzības zeme), faktiski Biedrība bezatlīdzības lietošanā nodoto zemi un aktīvus pilnā apjomā ir nodevusi lietošanā biedrībai Rīgas Sporta Burāšanas Centrs, reģ.nr. 40008275626 (turpmāk – RSBC), lai RSBC var brīvi un nekontrolēti nodarboties ar saimniecisko darbību Biedrības vadības privātās interesēs. RSBC biedrības valdes locekļi ir gan Biedrības vadītājs Andrejs Buls, gan viņa sieva Kristīne  Štāla-Bula.

Biedrības savulaik izveidotajā mājas lapā www.rigasailingcenter.com (turpmāk – Mājas lapa) ne tagad, ne iepriekš nevar konstatēt tiešu saistību ar Biedrību un piešķirto sabiedriskā labuma statusu. Mājas lapā nav atsauces ne uz sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu, ne labdarību, ne īpašu sporta atbalstīšanu utt. Nav publiski pieejams ziedojumu konts, apraksti par Biedrības darbību sabiedrības labā un citi atribūti, kas raksturo Biedrību ar sabiedriskā labuma statusu!

Pārsvarā tiek piedāvāta burāšanas apmācība, pakalpojumi atpūtai uz ūdens, laivu glabāšana un serviss u.c. Šādus komercpakalpojumus piedāvā arī citi uzņēmumi un biedrības, kas nepretendē uz sabiedriskā labuma statusu.

Aplūkojot Mājas lapu, Biedrības logo un kontakti nav atrodami. Tomēr, rūpīgi iepazīstoties ar Mājas lapas saturu, tai skaitā ar RSBC iekšējās kārtības noteikumiem, ir minēts, ka RSBC peldošās piestātnes ir privātīpašums, kā arī izveidots apraksts par Jahtu celtņa lietošanu (līdz 2t), tai skaitā aprakstīti noteikumi par peldlīdzekļu iecelšanu un izcelšanu no ūdens .

Jāatzīmē, ka RSBC bilancē nav atrodamas peldošās piestātnes vai jahtu celtnis. RSBC mājas lapā pieminētie peldošā piestātne ir Biedrības īpašums un atrodami tās bilancē.  Savukārt jahtu celtnis ir uzstādīts uz Biedrībai bezatlīdzības lietošanā nodotā zemes īpašuma. Tāpat jāpiebilst, ka RSBC mājas lapā norādīto servisu “atpūta uz ūdens” privātā kārtā piedāvā Andrejs Buls un viņa ģimenes locekļi, un, iespējams, tādā veidā A.Buls izmanto savas pilnvaras un bez atlīdzības lieto Biedrībai bezatlīdzības lietošanā nodotos aktīvus.

Tādejādi rupji tiek pārkāpti gan noslēgtā līguma starp Biedrību un Rīgas domi noteikumi, gan Sabiedriskā labuma organizāciju likums. Tāpat nezināmu iemeslu dēļ atbildīgās Rīgas domes amatpersonas ignorē faktu, ka bezatlīdzības lietošanā nodotais zemes gabals galvenokārt tiek izmantots parastai komecdarbībai un tādā veidā tiek izšķērdēti valsts un pašvaldības līdzekļi.

–     Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 2. panta (2) daļu, ar sabiedriskā labuma darbību nav uzskatāma darbība tādā apjomā, kādā tā vērsta uz biedrības un nodibinājuma biedru vai dibinātāju un ar tiem saistītu personu privāto interešu un vajadzību apmierināšanu.

–     Nav informācijas, ka Biedrība būtu nodevusi RSBC bezatlīdzības vai atlīdzības lietošanā savu mantu, kā to nosaka Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 11. panta (6) daļā noteiktais.

–     Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 12. pantu Sabiedriskā labuma organizācijai aizliegts sadalīt savu mantu un finanšu līdzekļus starp dibinātājiem, kā arī izmantot tā, lai tieši vai netieši gūtu labumu, kā arī citus materiālus labumus. It īpaši šis noteikums attiecas arī uz sabiedriskā labuma organizācijas dibinātāju, valdes vai citu pārvaldes institūciju (ja tādas izveidotas) locekļu laulātajiem, radiniekiem un svaiņiem, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei.

II. Biedrībai ar sabiedriskā labuma statusu jāsniedz nozīmīgs labums sabiedrībai vai kādai tās daļai utt. Rīgas sporta burāšanas centrā nav novērojama tipiska sporta bāzes ainava, kur pārsvarā redzamas sporta un jauniešu burāšanai paredzētās laivas un infarastruktūra. Diemžēl Biedrībai bezatlīdzības lietošanā nodotais zemes īpašums un piederošā jahtu piestātne galvenokārt tiek izmantota privātu jahtu un motorjahtu komerciālai apkalpošanai, nevis sabiedriski nozīmīgām aktivitātēm, atbilstoši sabiedrikā labuma statusam.

Nav pieņemami, kas Biedrība tai piešķirto sabiedriskā labuma statusu galvenokārt izmanto sava privātā labuma gūšanai. Vēl jo vairāk, Biedrības ar sabiedriskā labuma statusu vadītājs Andrejs Buls un citi Biedrības parstāvji savu privāto interešu vardā ir gatavi pārkāpt likumu un veikt krimināla rakstura noziegumus, tajos iesaistot arī nepilngadīgas personas.

Biedrības vadītājs Andrejs Buls kopā ar citiem biedrības biedriem vairākkārt pretlikumīgi ir ielauzušies [citas] SIA teritorijā, veikuši vairākas zādzības, vairākkārt nodarījuši miesas bojājumus SIA darbiniekiem u.c. Par šiem krimināla rakstura pārkapumiem Valsts policijā ir ierosinātās vairākas krimināllietas, tai skaitā zināmās ir Nr.11096075520 (175. pants „Zādzība”, 3. daļa), nr.11096079120 (180.pants „Zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā”, 1. daļa), nr. 11096172019 (180.pants „Zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā”, 1.daļa), Nr.11096003122 (Krimināllikuma 18.nodaļa). Vairākās krimināllietās Biedrības vadītājs atzīts par aizdomās turamo personu.

Nav pieļaujams, ka Biedrība, pret kuras vadītāju ir uzsāktas vairākas krimināllietas, var nodarboties ar labdarību, sniegt sabiedrībai nozīmīgu labumu, attīstīt pilsonisko sabiedrību, pārvaldīt ziedojumu izlietojumu, nodarboties jaunatnes audzināšanu un apmacību u.c. Tāpat nav skaidrs, kāpēc Rīgas Domes un Valsts atbildīgās amatpersonas uz šo ilgstoši nereaģē?

–     Valsts policija ir konstatējusi vairākus iespējamus krimināla rakstura pārkāpumus Biedrības darbībā un ierosinājusi vairākas kriminālprocesus. Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 14. Panta (1) daļas 2) apakšdaļu Valsts policija un Prokuratūra ir konstatējušas būtiskus normatīvo aktu pārkāpumus sabiedriskā labuma organizācijas darbībā. Saskaņā ar šo būtu pamats Biedrībai atņemt sabiedriskā labuma statusu vismaz uz laiku, kamēr tiek izskatītas ierosinātās krimināllietas

III. Mūsu ieskatā, piešķirot Sabiedriskā labuma statusu Biedrībai, kas to izmanto galvenokārt savos komerciālos nolūkos, ne tikai tiek šķērdēti Valsts un Pašvaldības finanšu līdzekļi, bet tiek kropļota konkurence kopumā gan starp mazajām piestātnēm un uzņēmmiem, kas nodarbojas peldlīdzekļu apkalpošanu un burāšanas apmācību.

Ņemot vērā iepriekš iesniegto informāciju, atkārtoti lūdzam izvērtēt Biedrības ar sabiedriskā labuma statusu “Latvian sailing team “ pārkāpumus, atbilstoši  Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 14.panta pirmās daļas  1., 2., 4. un 5. punktu noteikumiem, proti:

1) sabiedriskā labuma organizācija savu mantu vai finanšu līdzekļus nav izlietojusi tai sabiedriskā labuma darbības jomai, kura minēta lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai, šīs organizācijas statūtos, satversmē vai nolikumā norādītajiem mērķiem vai nav ievērojusi šā likuma 11. un 12.pantā noteiktos ierobežojumus;

2) Valsts ieņēmumu dienests, prokurors, cita iestāde vai tiesa ir konstatējusi būtiskus normatīvo aktu pārkāpumus sabiedriskā labuma organizācijas darbībā;

4) sabiedriskā labuma organizācija savā darbībā būtiski pārkāpusi šā likuma noteikumus;

5) sabiedriskā labuma organizācijas pamatdarbība nav saistīta ar statūtos, satversmē vai    nolikumā norādītajiem darbības mērķiem vai neatbilst sabiedriskā labuma darbības būtībai, vai šī organizācija ir sniegusi nepatiesas ziņas.”

Puaro.lv sadaļā “WHO IS WHO” esam apkopojuši politiķu CV. Šeit varat uzzināt, cik izglītoti ir Saeimas deputāti un  ministri, kā arī valsts amatpersonas, viņu parādsaistību apjomu, iepriekšējo pieredzi, partiju maiņu un citus sasniegumus.

Savukārt to, kurš patiesībā nosaka, kas notiek Latvijā, kurš ir ietekmīgs, kurš bagāts, bet kurš gan viens, gan otrs, uzziniet mūsu jaunajā sadaļā “Ietekme un nauda”.

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums  Facebook ,   Twitter,  Youtube un Instagram!

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


5
Lasītāju viedokļi

avatar
jaunākie vecākie populārākie
zirgs
zirgs

Pietiks ar to, ka ir vista.

Jokupēteris
Jokupēteris

Portālā pietiek publikācijas autors saucās pietiek lasītājs. Šeit autors vienkārši lasītājs. Vai tas ir viens un tas pats lasītājs, vai tomēr tie ir dažādi lasītāji?

Tvērums
Tvērums

VĒŽA IEŅĒMUMU DIENESTS , izcila dokumentāla grāmata priekš Latvijas vēstures faktiem !

svētais gars
svētais gars

Jaunzemei un VID rekomendācijas nav jādod, visiem ir skaidrs, ka ne bijusī priekšniece ne VID būtu darbojušies tīri.

Stienis
Stienis

Visu cieņu iesnieguma autoriem. Šitāds kretīnisms ir jāizbeidz. Paskatīsimies kā policija un pašvaldība sūkās īkšķi.